Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Συγκέντρωση ενάντια στην επιστράτευση

ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΓΥΨΟ!
ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ!
Αγώνας για ελευθερίες - Κάτω η επιστράτευση
Με ένα πραγματικό κίνημα, να οικοδομήσουμε τα δικά μας εργαλεία αγώνα – να ξανακατακτήσουμε τα σωματεία μας

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών και η Ταξική Πορεία καλούν στη συγκέντρωση κατά των επιστρατεύσεων.

Προσυγκέντρωση στις 7:00 μ.μ. στη Σταδίου στο Άγαλμα του Κολοκοτρώνη

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. 2013-14: Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ


 
 Ανακοινώθηκε -μετά από πολύ μεγάλη  καθυστέρηση - η εγκύκλιος υπολογισμού των κενών για τη Δευτεροβάθμια Εκ/ση. Πάνω από δώδεκα (12) ώρες πλέον οι οργανικές θέσεις.Η προαναφερόμενη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013.
 
 
Μαρούσι,     23/05/2013
Αρ.Πρωτ.     70607/Δ2        
Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.
           
Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στη σύνταξη των πινάκων κενών οργανικών θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν οι πίνακες:
α. στον ιστότοπο https://plan.sch.gr/ και
β. στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010.
 
Το πληροφοριακό σύστημα υποβοήθησης υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στον ιστότοπο https://plan.sch.gr, χρησιμοποιεί δεδομένα που προέρχονται από τα στοιχεία υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ήδη καταχωριστεί στην εφαρμογή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 58733/Δ2/26.04.2013 εγκύκλιο, καθώς και από τα στοιχεία του συστήματος καταγραφής Survey, όπως αυτά καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται με ευθύνη των Διευθυντών σχολικών μονάδων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 και των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘΠΑ.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, έχοντας τη δυνατότητα ανάγνωσης των μηχανογραφικά προ-υπολογισθέντων στοιχείων σε επίπεδο σχολείου, ομάδας σχολείων και περιοχής μετάθεσης, θα καταχωρίσουν στην εν λόγω εφαρμογή την εκτίμηση τους για τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών μετάθεσης αρμοδιότητάς τους κατά κλάδο και ειδικότητα.
Πιο συγκεκριμένα, τα ΠΥΣΔΕ αρμοδίως θα καταχωρίσουν στο https://plan.sch.gr με ευθύνη του εκάστοτε Διευθυντή Εκπαίδευσης τα εν λόγω στοιχεία, καθώς και τη σχετική αιτιολόγησή τους σε περίπτωση που οι εισηγήσεις τους διαφοροποιούνται από τα προ-υπολογισθέντα, επιλέγοντας το «Περιοχές Μετάθεσης» του κεντρικού μενού και στη συνέχεια το «Καταχώριση Εκτίμησης Κενών και Πλεονασμάτων». Υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής τους σε ηλεκτρονικό πίνακα excel, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και να διορθωθούν.
Στη συνέχεια, θα συμπληρώσουν τις στήλες στο σύστημα e-DataCenter από την επιλογή «Μεταθέσεις [ Διαχείριση οργανικών κενών [Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης».
Ομοίως, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, επιλέγοντας το «Περιοχές Μετάθεσης» του κεντρικού μενού και στη συνέχεια το «Καταχώριση Εκτίμησης Κενών και Πλεονασμάτων» θα καταχωρίσουν στο https://plan.sch.gr την εκτίμηση τους για τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών μετάθεσης αρμοδιότητάς τους κατά κλάδο και ειδικότητα.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, τέλος, επιλέγοντας το «Μεταθέσεις [ Διαχείριση οργανικών κενών [Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» θα καταχωρίσουν και στο σύστημα e-DataCenter την εκτίμηση τους για τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 
Η προαναφερόμενη διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013.
 
α. Όσον αφορά στο πληροφοριακό σύστημα υποβοήθησης υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, διευκρινίζουμε τα εξής:
·       Τα κενά θα πρέπει να καταχωρίζονται με αρνητικό πρόσημο, ενώ τα πλεονάσματα με θετικό.
·       Τα στοιχεία αφορούν στα γενικά σχολεία, και όχι στα Πρότυπα Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά σχολεία ή τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
·       Ως ομάδες σχολείων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και ελεγχθεί αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο σύστημα Survey, μετά από σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΠΑ.
·       Για τον προ-υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ελήφθησαν υπόψη οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην εκάστοτε σχολική μονάδα, οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων και τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών, ενώ για τον υπολογισμό των τάξεων και τμημάτων κάθε σχολικής μονάδας χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της φετινής σχολικής χρονιάς, όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στο σύστημα Survey. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν ως Διευθυντές δεν συνυπολογίσθηκαν.
·       Υπολογίστηκε η αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107τΑ/09.05.2013). Όπως προαναφέρθηκε, για το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών κατά το έτος 2013-14, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο διαδικτυακό τόπο https://plan.sch.gr, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 58733/Δ2/26.04.2013 εγκύκλιο «Καταχώριση ωραρίου εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Από την αύξηση αυτή προκύπτει και η διαφοροποίηση στον τρόπο υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων, καθώς πλέον τα αλγεβρικά αθροίσματα διαιρούνται με το είκοσι (20) και υπόλοιπο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.
·       Οι ανάγκες για την κάλυψη των ωρών  Project και ΣΕΠ, εμφανίζονται στο κάτω μέρος της λίστας με τη μορφή κενού ή πλεονάσματος σε αριθμό εκπαιδευτικών, ώστε να ανατεθούν αρμοδίως κατά κλάδο. 
 
β. Όσον αφορά στην καταχώριση στο σύστημα e-DataCenter, επισημαίνουμε ότι:
·       Στη στήλη «Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας», θα αναγραφεί ο αριθμός των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων των σχολικών μονάδων ανά κλάδο και ειδικότητα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων και τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών.
·       Στη στήλη «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί», θα αναγραφεί ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινά τοποθετημένων και όσων βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ για οποιοδήποτε λόγο (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι).
 
Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2013. (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
 
Όσον αφορά στις αποσπάσεις στο εξωτερικό, στο άρθρο 7 (§7) του Ν. 3848/2010 και του άρθρου 4 (§5) του Π.Δ. 50/1996 ορίζεται ότι για τη σύνταξη των τελικών πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού υπολογίζονται και οι θέσεις που προκύπτουν «από τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους κατά το χρόνο σύνταξης των σχετικών πινάκων. Αν οι αποσπάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά κενά υπολογίζονται για τις μεταθέσεις του επόμενου σχολικού έτους».
Με βάση τα παραπάνω, κατά τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων δεν θα συμπεριληφθούν στους οργανικά ανήκοντες οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό πέραν του ενός έτους και η απόσπασή τους θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν για ένα έτος ή η απόσπασή τους λήγει μέχρι 31.08.2013 θα θεωρηθούν ότι ανήκουν οργανικά στην περιοχή μετάθεσης από την οποία αποσπάστηκαν και βρίσκονται στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ (§3 άρθρου 8 του Ν. 2817/2000).
·       Στη στήλη «Έλλειμμα ωρών λόγω διευθυντικών κενών», θα καταγραφούν οι ώρες των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών επί θητεία (διευθυντής, υποδιευθυντής, σχολ. σύμβουλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, υπεύθυνος Σ.Ε.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας κ.λπ.) (με αρνητικό πρόσημο).
·       Στη στήλη «Πλεόνασμα ωρών λόγω διευθυντικών κενών», θα καταγραφεί το πλεόνασμα ωρών λόγω υπηρετούντων διευθυντών με άλλη οργανική θέση (με θετικό πρόσημο).
·       Στη στήλη «Ώρες Project», θα αναγραφεί ο απαιτούμενος αριθμός ωρών για το Project.
Για τον υπολογισμό των ωρών Project για τη νέα σχολική χρονιά, να ληφθούν υπόψη τα εξής:
-       Έκαστο τμήμα Project θα ανατίθεται σε έναν μόνο εκπαιδευτικό (η συνδιδασκαλία θα καταργηθεί)
-  Η ανάθεση του Project θα γίνεται υποχρεωτικά τελευταία και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις όλων των άλλων μαθημάτων
-  Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης έως και δύο το πολύ τμημάτων Project ανά εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, στους οποίους θα επιτρέπεται η ανάθεση ενός μόνο τμήματος Project.
·       Στη στήλη «Αυτοδίκαιες παραιτήσεις», θα αναγραφεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2013 (άρθρο 4 του Π.Δ.50/1996), ο οποίος ήδη αφαιρέθηκε από τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς της στήλης 1.  
·       Στη στήλη «Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)», θα αναγραφεί το αντίστοιχο έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού που θα προκύψει μετά από επεξεργασία των στοιχείων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και ομάδας σχολείων, ανά περιοχή μετάθεσης και ανά ειδικότητα, αφού υπολογιστούν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Για τον υπολογισμό ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, δε θα υπολογιστούν τα στοιχεία των στηλών «Έλλειμμα ωρών λόγω διευθυντικών κενών» και «Πλεόνασμα ωρών λόγω    διευθυντικών κενών».
 
Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της αύξησης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, τα αλγεβρικά αθροίσματα πλέον διαιρούνται με το είκοσι (20) και υπόλοιπο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.
Η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα που θα προκύψει δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα που θα προκύψει δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε σημειώνουμε -3.
·       Στη στήλη «Εκτίμηση ΠΥΣΔΕ Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)», θα αναφερθεί η εκτίμηση του οικείου ΠΥΣΔΕ για ελλείμματα ή πλεονάσματα.
Και εδώ η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται.
·       Στη στήλη «Εκτίμηση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)», θα αναφερθεί η εκτίμηση του Περιφερειακού Διευθυντή, με το ανάλογο πρόσημο.
 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
·       Τα στοιχεία αφορούν στα γενικά σχολεία, και όχι στα Πρότυπα Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά σχολεία ή τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
·       Τα τμήματα κατά τάξη καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με αριθμό μαθητών εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.
·       Ως οργανικά ανήκοντες στις σχολικές μονάδες και στις περιοχές μετάθεσης - και κατά συνέπεια και το υποχρεωτικό ωράριο αυτών - θα πρέπει απαραιτήτως να υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που είτε απουσιάζουν κατά το τρέχον έτος από την οργανική τους είτε εκτιμάται ότι πιθανώς θα απουσιάσουν κατά το σχολικό έτος 2013-14 με απόσπαση (π.χ. στην Α/θμια Εκπαίδευση, σε γραφεία βουλευτών κτλ), με άδεια (π.χ. άνευ αποδοχών, κύησης, λοχείας, ανατροφής, μακροχρόνιες αναρρωτικές, άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας με αδυναμία παροχής διδακτικού έργου κτλ) και για διάφορους άλλους λόγους που  προβλέπονται από σχετικές διατάξεις (όπως αυτοδίκαιη αργία, προσωρινή παύση, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, θέσης θητείας κτλ), αφού όλες οι προαναφερόμενες περιπτώσεις συνιστούν λειτουργικό κενό και σε καμιά περίπτωση οργανικό.
Εύλογα εννοείται ότι ως οργανικά ανήκοντες με υποχρεωτικό ωράριο θα πρέπει να υπολογιστούν και οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπέβαλαν αίτηση μετάταξης στην Α/θμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 38784/Δ1/20.03.2013 εγκύκλιο.
·       Για τον υπολογισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπολογιστεί η αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107τΑ/09.05.2013).
·       Στον υπολογισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες μειώσεις (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνου ή λόγω άσκησης καθηκόντων), καθώς δεν συνιστούν οργανικές ανάγκες στη σχολική μονάδα.
·        Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με βάση την αρ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υ.Α.: 128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθήματος στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, Ε18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36 του κλάδου ΠΕ18, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας), 67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄) σχετικά με αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄)  σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο, 23464/Γ2/06-03-2012 (ΦΕΚ 654 Β’), 138359/Γ2/06-11-2012 (ΦΕΚ 3129 Β’) σχετικά με την ανάθεση των νέων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ., 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’) σχετικά με την τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01  και ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘΠΑ.
Επισημαίνεται ότι οι αριθμ. πρωτ. 140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01 έχει  καταργηθεί με την προαναφερόμενη 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’) Υ.Α.
·       Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή αποτύπωση των οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο πάντοτε την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού. 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
 
 
 
       ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Αναστάτωση στους καθηγητές από έγγραφο για τη διαθεσιμότητα

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 19:30 | 


Αναστάτωση στους καθηγητές από έγγραφο για τη διαθεσιμότηταΦωτό αρχείου
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους των δήμων, έγγραφο που διέρρευσε από σύσκεψη του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, σύμφωνα με το οποίο οι 12.500 που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα τον Ιούνιο θα προέρχονται κυρίως από τα υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών.
Πέντε εβδομάδες έχει περιθώριο η κυβέρνηση για να θέσει σε διαθεσιμότητα 12.500 υπαλλήλους.

Σύμφωνα με το έγγραφο που διέρρευσε από την ηλεκτρονική επικοινωνία κλιμακίου της τρόικας με τον Αντώνη Μανιτάκη, οι νέοι "διαθέσιμοι" θα είναι κυρίως εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι δήμων, αφού σύμφωνα με το κείμενο είναι πολυπληθείς

Αναφέρει κατά λέξη ότι το πρόγραμμα διαθεσιμότητας, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα Υπουργεία που έχουν πολύ προσωπικό, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών και Παιδείας.

Ήδη με εγκύκλιους που έχει στείλει το Υπουργείο Παιδείας στις εκπαιδευτικές περιφέρειες ορίζεται ως πλεονάζον το 25% του προσωπικού, δηλαδή 15.000 εργαζόμενοι.

Υπολογίζεται ότι άμεσα θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις 1.500 γυμναστών και 2.500 καθηγητών πληροφορικής.

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον και των 11.500 αναπληρωτών που προσελήφθησαν πέρυσι

Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για κατασκευή υπεράριθμων εκπαιδευτικών που μεθοδεύεται εδώ και μήνες, με την αύξηση του διδακτικού ωραρίου και τις αναθέσεις σε καθηγητές να διδάσκουν μαθήματα και άλλων ειδικοτήτων.

Οι καθηγητές υποστηρίζουν ότι ο υπολογισμός των υπεράριθμων γίνεται αυθαίρετα, χωρίς να υπολογίζονται ούτε οι διευθυντές των σχολείων, ούτε όσοι μετατίθενται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία.
  • Πηγή:ΝΕΤ
  • Ρεπορτάζ:Μαρίνα Δεμερτζιάν

ΑΝΤΙΟ ΦΡΑΝΚΑ..

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΑΝΤΙΟ ΦΡΑΝΚΑ...

Η Franca Rame ήταν η σύντροφος του Dario Fo, καλλιτεχνικός και πολιτικός συνοδοιπόρος του από το 1954. Ξεκίνησε το θέατρο το 1951 και το '58 ίδρυσε μαζί με τον Fo τον θίασο του Μιλάνου ενώ τη δεκαετία του ΄70 γράφει μονολόγους και θεατρικά κείμενα. Ο Μάης του '68, οι πολιτικοί κρατούμενοι (για τους οποίους έδωσε μάχες μέσα από κείμενά της και παραστάσεις) και το ιταλικό εργατικό κίνημα την επηρεάζουν και τάσσεται με την Αριστερά και το κομουνιστικό κίνημα, γίνεται μέλος του ΚΚΙ το 1967 και υποστηρίκτρια του Soccorso Rosso.
Το πολιτικό θέατρο συναντά την πολιτική βία και την λογοκρισία την δεκαετία του '70. Τα έργα του Fo και της Rame διώκονται και δέχονται επιθέσεις από ακροδεξιούς που βρίσκονται στο ακροατήριο. Η θεατρική κολεκτίβα "La Commune" που έχει έδρα σε εργατική περιοχή του Μιλάνου ανεβάζει τις παραστάσεις: Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού, Fedayn, Ο λαϊκός πόλεμος στη Χιλή, Δεν πληρώνω Δεν πληρώνω, κ.α., επηρεασμένοι από γεγονότα στην Ιταλία και τον υπόλοιπο κόσμο. Το Μάρτη του 1973 η Ιταλική αστυνομία κλείνει "ραντεβού" με την Rame και μιας ομάδας ακροδεξιών. Οι 5 νεοφασίστες που είχαν διασυνδέσεις με την αστυνομία απειλώντας την με όπλο την κλειδώνουν στο βανάκι τους και την βιάζουν γεμίζοντας το κορμί της με εγκαύματα από τσιγάρα και σημάδια από ξυράφια. Η Rame  όμως δεν το βάζει κάτω, μετά από 2 μήνες επιστρέφει στο θέατρο με νέους αντιφασιστικούς μονολόγους. Για 2 χρόνια δεν ήθελε να μιλήσει για τον βιασμό της ούτε στον ίδιο τον  Fo, ούτε στο δικαστήριο που υποτίθεται ότι την προστάτευε. Το 1975 σπάει την σιωπή της με το μονόλογο " Lo stupro" (ο βιασμός). Τα κείμενα τις αναφέρονται στο γυναικείο ζήτημα και τις σχέσεις των 2 φύλων, ενάντια στις παραδώσεις τις ιταλικής χριστιανικής οικογένειας αλλά και στο μικροαστικό πρότυπο των ελευθεριακών σχέσεων, το θεατρικό "Λεύτερο Ζευγάρι" (1983) συμπυκνώνει αυτές τις καταστάσεις και τις γελοιοποιεί με το μοναδικό τρόπο που γελοιοποιούσαν  οι "2 αρλεκίνοι της επανάστασης" (Fo και Rame) την πολιτική και κοινωνική ζωή της Ιταλίας στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. 
H Franca Rame έχασε την μάχη με τον θάνατο σήμερα 29 Μαΐου ...

πηγή: Όλα είναι δρόμος...