Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

συσκεψη ΕΛΜΕ στο ΕΠΑΛ

Σήμερα έγινε σύσκεψη της ΕΛΜΕ  στο ΕΠΑΛ Ελευσίνας.Μαζευτήκαμε αρκετοί εκπαιδευτικοί,που εκφράσαμε την επιθυμία να αγωνιστούμε ενάντια στις απολύσεις.
Αποφασίστηκε τη Δευτέρα να συμμετέχουμε στις 9:30π.μ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν οι εργαζόμενοι στο Δημο και να διαδηλώσουμε στην Ελευσίνα.
Επίσης θα συμμετέχουμε στην απογευματινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα και στην 24ωρη απεργιακή συγκέντρωση.
Την Πέμπτη στις 7:00 μμ θα γίνει σύσκεψη στο ΕΠΑΛ Ελευσίνας μαζί με γονείς και μαθητές.
Ο αγώνα εναντια στις απολύσεις τώρα αρχίζει!!
Επίσης ,στη συγκέντρωση στην Περιφέρεια δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση,μια και η κυβέρνηση φρόντισε να στείλει τα ΜΑΤ .Ακολούθησε πορεία μέχρι τη Διεύθυνση Β/θμιας όπου και παραμείναμε διαμαρτυρόμενοι για μια περίπου ώρα.
Το να πας να κουβεντιάσεις με τον Γκίνη μέσα στο κύμα απολύσεων,δεν έχει κανένα νόημα.Οι αποφάσεις που πάρθηκαν μόνο με λαϊκούς αγώνες στους δρόμους απαντιούνται.
Συνάδελφοι,ας μαζικοποιήσουμε τις διαδηλώσεις.Ας γίνει η κίνηση μας ο εφιάλτης τους.

Δεν χάνουν καθόλου τον καιρό τους!!Πριν ακόμα ψηφιστεί,είμαστε απολυμένοι!

 

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-------

                  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-------

Μαρούσι,  12-7-2013
Αρ.Πρωτ.    93489/Δ2                                                                                                           /Δ2 

Βαθμός Προτερ.  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
                               ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ                                                                             

ΠΡΟΣ:  α. Διευθύνσεις  Β/θμιας Εκπαίδευσης
              β. Περ/κες Δ/νσεις Εκπ/σης
           
                                                                                                            

Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες:  Κουγιουμτζόγλου Γιώργος,
                            Μαυρικάκης Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 2103443356, 3443248
Fax: 2103442365


ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του επισυναπτόμενου πίνακα

        Παρακαλούμε όπως, με ευθύνη σας, συμπληρώσετε και αποστείλετε στην υπηρεσία μας, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15-07-2013 και ώρα 18.00, τους συνημμένους πίνακες, συμπληρώνοντας «ΝΑΙ» στην αντίστοιχη στήλη:
α) υπάλληλοι που είναι ανάπηροι  σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνοι, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
β) υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,
γ) υπάλληλοι οι οποίοι, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτούς και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει
δ) υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα και
ε) υπάλληλοι οι οποίοι είναι  κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.
    Επιπλέον, να συμπληρώσετε ή να επιβεβαιώσετε τυχόν αποδοθείσα δεύτερη ειδικότητα.
     Στην περίπτωση αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ» στη σχετική στήλη.
  Οι ανωτέρω πίνακες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (στο e-mail t09pde2n@minedu.gov.gr), ενώ με Fax στο 210 3442365 (για γραφείο 1142) θα αποσταλεί έγγραφο με πίνακες που θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες: ΑΜ, Επώνυμο, Όνομα, Κωδικός ειδικότητας, καθώς και τις στήλες που αφορούν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, με ευθύνη τους, έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς των  ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, που ανήκουν στη Διεύθυνσή τους, σχετικά με τα ανωτέρω. Η εν λόγω ενημέρωση θα γίνει επιπλέον και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί, που εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις,  να  υποβάλουν άμεσα υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση από τις ανωτέρω εμπίπτουν. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να κατατεθεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αποσταλεί αυθημερόν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τμήμα Β΄, στο Fax: 210 3442365 (για γραφείο 1142). Εν συνεχεία, οι πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα υπευθύνως δηλούμενα, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οι Εκπαιδευτικοί, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου 2013.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


 
 
                                                                                                       
                                                                                                           

                                                                                                                                          Εσωτερική Διανομή:

Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.-ΤμήμαΒ΄